การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้และให้ผลผลิตสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในเขตพื้นที่อีสานตอนบนด้วยเทคนิค Marker Assisted Selection (MAS)