Conference

Article
อิทธิพลของครีบบางเอียงต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนในท่อจัตุรัส
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-