การศึกษาเชิงทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเกี่ยวกับการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อจัตุรัจ

Publish Year International Journal 3
2017 exAsst.Prof.Dr.Narin Koolnapadol, exPanuwat Hoonpong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exPongsak Kammul, exAssoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, "Turbulent Heat Transfer and Pressure Loss in a Square-Duct Heat Exchanger with Inclined-Baffle Inserts", ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 21, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2017, หน้า 485-497
2016 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAsst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental and numerical heat transfer investigation in turbulent square-duct flow through oblique horseshoe baffles", Chemical Engineering and Processing, ปีที่ 99, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 58-71
2014 exChitakorn Khanoknaiyakarn, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, "Thermal Behaviors in a Square Duct with U-Ribbed Tape Inserts", Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 1208-1212
Publish Year International Conference 1
2016 exDr. Narin Koolnapadol, exPanuwat Hoonpong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exPongsak Kammul, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Turbulent heat transfer and pressure loss in a square-duct heat exchanger with inclined-baffle inserts", The 7th Thai Society of Mechanical Engineers – International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2017 exจิตกร กนกนัยการ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exวทัญญู ไพโรจน์, "คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อจัตุรัสสอดด้วยแผ่นกั้นเอียง 60o", การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 16), 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exจิตกร กนกนัยการ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exวทัญญู ไพโรจน์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "อิทธิพลของครีบบางเอียงต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนในท่อจัตุรัส", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exดร.นรินทร์ กุลนภาดล, exดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exพิทักษ์ พร้อมไธสง, exดร.ประทาน ศรีชัย, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแผ่นกั้นวางเอียงต่อสมรรถนะเชิงความร้อนภายในท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย