Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข(ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3
ชาติ
31 มีนาคม 2017
อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-