Conference

Article
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อจัตุรัสสอดด้วยแผ่นกั้นเอียง 60o
Conference
การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 16)
Class
ชาติ
Date
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2017
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-