Conference

Article
การศึกษาค่าความเร็ววิกฤตของการเคลื่อนที่ของชุดเพลาล้อแบบวิฑูรย์คอนทัวร์กับรางชนิด BS100A ขนาดความกว้างราง 1.000 เมตร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 30
Class
ชาติ
Date
5 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-