การศึกษาการตอบสนองของล้อและรางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย

Publish Year National Conference 3
2016 exกิติพัฒน์ จักรสูง, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ธนา ภู่เผือกรัตน์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาค่าความเร็ววิกฤตของการเคลื่อนที่ของชุดเพลาล้อแบบวิฑูรย์คอนทัวร์กับรางชนิด BS100A ขนาดความกว้างราง 1.000 เมตร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exThana Phuphuakrat, exKitiphat Chaksoong, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Wheel-Rail Interactions of the Unworn and Worn SRT Vidura Wheel Profiles and a BS 100A Rail Profile to the Tangent Track Wheelset Lateral Dynamic and Wear Indexes", งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 3 (TRAS2016) , 1 - 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exดร. ธนา ภู่เผือกรัตน์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Consideration of a Wheel-Rail Interaction of the Vidura Wheel Profile and BS 100A Rail Profile to Lateral Dynamic of an SRT Wheelset on a Meter Gauge Straight Track", The 2nd Thailand Rail Academic Symposium (TRAS-2) , 26 - 28 สิงหาคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย