Conference

Article
การประเมินผลกระทบของนโยบายราคาข้าวที่มีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย
Conference
2016 Australian Agricultural and Resource Economics Society 60th Annual Conference
Class
นานาชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงแคนเบอร์ร่า เครือรัฐออสเตรเลีย
DOI
-
Related Link
-