Conference

Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON 2013)
นานาชาติ
23 - 25 มกราคม 2013
บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403524 ชื่อวิชา Advanced Organic Reaction I,8 ส.ค. 2016 - 9 ธ.ค. 2016