Conference

Article
การออกแบบการทดลองแบบหลายกระบวนการในการศึกษาระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตแฮม
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Class
ชาติ
Date
7 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-