Conference

Article
ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายต่อคุณลักษณะของน้ำนมข้าวโพด
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4 เรื่อง "ภูมิคุ้มกันของเกษตรกรและภาคเกษตรไทย"
Class
ชาติ
Date
17 กรกฎาคม 2015
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-