Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Conference
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
Class
ชาติ
Date
17 - 18 ธันวาคม 2015
Location
เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-