Conference

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ชาติ
17 - 18 ธันวาคม 2015
เชียงราย ประเทศไทย
-