Conference

Article
การจัดกลุ่มการรับรู้สีเขียวกับสีฟ้าของคนไทยและคนเกาหลี
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 2 (ISBN: 9786162712562)
Class
นานาชาติ
Date
24 - 25 กรกฎาคม 2015
Location
ภูเก็น ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-