Conference

Article
ประสิทธิผลของการใช้สมาธิเคลื่อนไหวในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
Conference
The 2nd USIM International Conference on Medicine and Health on 17th – 18th October 2015 at Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia.
Class
นานาชาติ
Date
18 ตุลาคม 2015
Location
Kuala Lumpur มาเลเซีย
DOI
-
Related Link
-