Conference

Article
ผลของ BA PBZ TDZ และ CPPU ต่อการชักนำการออกดอกของกล้วยไม้หวายแคระในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤศจิกายน 2015
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-