Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5
ชาติ
23 - 25 ธันวาคม 2015
ขอนแก่น ประเทศไทย
-