คุณลักษณะทางความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวสร้างความปั่นป่วนแบบต่างๆ

Publish Year National Conference 1
2015 exดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exจิตกร กนกนัยการ, exผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "สมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นดูดซับความร้อนแบบปีก", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 , 23 - 25 ธันวาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย