Conference

Article
ผลของการเสริม 1,25(OH)?,D? จากธรรมชาติ ร่วมกับระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าทางเคมีในกระแสเลือดของไก่เนื้อ
Conference
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่2
Class
ชาติ
Date
11 มีนาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-