Conference

Article
การแบ่งกลุ่มของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (ISBN: 9789743265983)
Class
ชาติ
Date
11 - 12 กันยายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-