Conference

Article
การให้ความร้อนเบื้องต้นแก่ผลปาล์มโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวืศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
17 - 19 มีนาคม 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-