Conference

Article
ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโภชนาการสูง
Conference
17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015)
Class
นานาชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-