Conference

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782138)
ชาติ
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ระบาดวิทยาและอณูชีววิทยาของโรคมาลาเรียในลิงและยุงบริเวณเขาช่องกระจก อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลเบื้องต้นทางระบาดวิทยาของโรคสัตว์สู่คนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,21 พ.ย. 2014 - 30 เม.ย. 2015