Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
ชาติ
16 ธันวาคม 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016