Conference

Article
ผลของน้ำวีแนสจากโรงงานเอทานอลที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
Conference
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
Class
นานาชาติ
Date
9 ธันวาคม 2014
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-