Conference

Article
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวัดแบบซิงโครเฟสเซอร์ในระบบจำหน่ายสมัยใหม่ ความท้าทายและโอกาส
Conference
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37
Class
ชาติ
Date
19 - 21 พฤศจิกายน 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การควบคุมบริเวณกว้างการชาร์จ V2G แบบปรับตัวสำหรับปรับปรุงเสถียรภาพระบบสมาร์ตกริดกับพลังงานหมุนเวียนที่ไม่แน่นอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมบริเวณกว้างการชาร์จ V2G แบบปรับตัวสำหรับปรับปรุงเสถียรภาพระบบสมาร์ตกริตกับพลังงานหมีุนเวียน แหล่งทุน :สกว./มก.,15 ก.ค. 2015 - 15 ก.ค. 2016