Conference

The 7th Asian Pacific Phycological Forum (APPF2014), 20-24 September 2014,Wuhan, China (ISBN: 0000000000)
นานาชาติ
20 - 24 กันยายน 2014
Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีน
-

Author

Output From Project

การผลิตไบโอเอทธานอลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยในระดับห้องปฏิบัติการ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :The Asian Pacific Phycological Association (APPF) การใช้ประโยชน์ :เสนอองค์ความรู้ใหม่แก่สมาชิกสมาคม The Asian Pacific Phycological Association (APPF) ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ นักสาหร่ายวิทยา (Phycologist) และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย ในกรณีของ Nonfood of Fishery Products เน้นในส่วนวิทยาการงานการผลิตไบโอเอทานอลในสาหร่ายกลุ่ม แมคโครอัลจีของไทย,20 ก.ย. 2014 - 24 ก.ย. 2014