Conference

Article
ผลของวิธีการปรุงต่อปริมาณแคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์และคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของใบตำลึง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-