Conference

Article
การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกลักษณะความหอมและปริมาณอะมิโลสต่ำในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบบันทึกประวัติ
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
28 มีนาคม 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-