การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2014 exJakkrit Seesang, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Heterosis and inheritance of fertility-restorer genes in rice", ScienceAsia, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 40, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 48-52
2013 exJanwan, M., inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Rice breeding for high yield by advanced single seed descent method of selection", Journal of Plant Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 24-30
Publish Year National Conference 2
2014 exจักรกฤษณ์ ศรีแสง, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "Heritability, Genetic Advance and Inheritance of Spikelet per Panicle in F2 Rice Population", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exจันทร์จิรา โรหิตเสถียร, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกลักษณะความหอมและปริมาณอะมิโลสต่ำในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบบันทึกประวัติ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, 28 มีนาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย