Conference

Article
การศึกษาสมรรถภาพและต้นทุนการผลิตของการขุนโคเนื้อลูกผสมกำแพงแสนพื้นเมือง
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2013
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน