ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Animal manureBargaining systembuffalocarcassCarcass qualityCattle and buffaloCattle hideCIDRcostCryopreservationEconomic assessmentEgg yolkEgg Yolk-Tris ExtenderEnergyestrus synchronizationFatting performanceFCRFeeding methodsFrozen semenGrading systemhide gradinghide saltingIntegrated Farming SystemsKamphaeng Saen BeefKamphaeng Saen bullKamphaengsaen beef cattleKamphaengsaen beef finishingLivestock pricemeat qualityNutrutional qualityOVATECPaddy riceperformancePerformance testing ADGPig manure extractProduction performannceproteinqualityquality hide clusterQuality indicatorsRice strawRice varietyRootRuminant feedRural livestock marketStainless drumSupply chainSwamp BuffaloThai-native X Kamphaeng Saen CrossbreedtraceabilityYieldกระบือปลักกวาวเครือขาวการขุนการใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบทการตอนการถั่วเหลืองไขมันเต็มการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่เกษตรกรการทดสอบสมรรถภาพการผสมเทียมการเลี้ยงโคเนื้อการเหนี่ยวนำการเป็นสัดการให้อาหารคุณภาพซากโคกำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์ชาโรเล์โคเนื้อลูกผสมกำแพงแสนพื้นเมืองโคพันธุ์กำแพงแสนโครงร่างโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนซากโค คุณภาพเนื้อ โคขุนกำแพงแสน กวาวเครือขาวต้นทุนการผลิตตัวบ่งชี้คุณภาพถังปั่นหนังแสตนเลสน้ำเชื้อแช่แข็งประเมินผลทางเศรษฐกิจพืชอาหารสัตว์ระบบการประเมินระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบทลักษณะโครงร่างสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการสืบพันธุ์สารละลายเจือจางน้ำเชื้อหนังโคหนังโคพื้นเมืองเหนี่ยวนำการตกไข่ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ แม่โคพันธุ์กำแพงแสนอาหารสัตว์ เกษตรอินทรีย์

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)