ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

morphological characteristics Thai dwarf buffaloesAnimal manureBargaining systembody measurementsbody weightBubalus bubalisbuffalobuffaloescarcassCarcass qualitycarcass traitsCattle and buffalocattle hideCryopreservationEgg yolkEgg Yolk-Tris ExtenderEnergyestimationestrus synchronizationFatting performanceFCRFeeding methodsfeedlotFrozen semenKamphaeng Saen bullKamphaengsaen beef cattleKamphaengsaen beef finishingLive weightLivestock pricematernal lineagesmeat qualityNutrutional qualityOVATECPaddy riceperformancePerformance testing ADGPig manure extractProduction performannceproteinqualityquality hide clusterQuality indicatorsreal-time ultrasoundRice strawRice varietyRootRuminant feedRural livestock marketStainless drumSupply chainswamp buffaloesThai-native X Kamphaeng Saen CrossbreedtraceabilityyearlingYieldกระบือปลักคุณภาพซากโคโคกำแพงแสนโคขุนโคขุนกำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์ชาโรเล์โคเนื้อลูกผสมกำแพงแสนพื้นเมืองโคเนื้อหลังคลอดโคพันธุ์กำแพงแสนโคฟินโครงร่างโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนซากโค คุณภาพเนื้อ โคขุนกำแพงแสน กวาวเครือขาวต้นทุนการผลิตตัวบ่งชี้คุณภาพถังปั่นหนังแสตนเลสเทคนิคการตอนน้ำเชื้อแช่แข็งน้ำหนักประเมินผลทางเศรษฐกิจพืชอาหารสัตว์ยีนเนื้อนุ่มระบบการประเมินระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบทเรียล-ไทม์อัลตราซาวน์ Swamp buffaloesลักษณะโครงร่างลักษณะซากวิเคราะห์เนื้อสัมผัสเวลาตกไข่สมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการสืบพันธุ์สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์สารปรับสภาพซากสารเร่งการเจริญเติบโตสารละลายเจือจางน้ำเชื้อหนังโคหนังโคพื้นเมืองเหนี่ยวนำการตกไข่ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ แม่โคพันธุ์กำแพงแสนอายุหนึ่งปีอาหารสัตว์ เกษตรอินทรีย์อุณหภูมิช่องคลอดอุปกรณ์ตอน

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)