Conference

Article
ผลของน้ำควันไม้ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
1 - 2 สิงหาคม 2013
Location
เมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-