Conference

Article
บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาชุมชนโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
7 ธันวาคม 2012
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-