Conference

Article
Development of Local Democracy in Thailand
Conference
การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 3: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium) หรือ CHE-USDC Congress III
Class
ชาติ
Date
9 - 11 กันยายน 2011
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-