Conference

Article
การจริญเติบโตของเส้นใยและการสร้างสปอร์ของเชื้อรา Aschersonia placenta Berkeley & Broomon บนอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห์
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-