Conference

Article
ผลของสารแช่ท่อนพันธุ์ต่อความงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
26 - 27 กรกฎาคม 2012
Location
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-