การศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อป้องกันโรคราและแมลงในการเก็บรักษาและในแปลงปลูก

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, "ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของแก่นตะวันที่ปลูกบนชุดดินปากช่อง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 91-94
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, exสกล ฉายศรี, exกิ่งกานท์ พานิชนอก, exพชรดา ฉายศรี, exประภาส ช่างเหล็ก, "ผลของสารแช่ท่อนพันธุ์ต่อความงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย