Conference

การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162780691)
ชาติ
6 กุมภาพันธ์ 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มอาีชีพบ้านเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่อาเซียน,25 มิ.ย. 2013 - 26 มิ.ย. 2013