Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51
ชาติ
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อชะลอการสูญเสียของพลับฝาดพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu )

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการบริการวิชาการเรื่อง “การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ซิชู”,16 ก.ค. 2014 - 16 ก.ค. 2014