การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อชะลอการสูญเสียของพลับฝาดพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu )