Conference

Article
แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลของการอบแห้งกาแฟ: การคำนวณสัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำในส่วนประกอบเมล็ดกาแฟโรบัสตา
Conference
International Drying Symposium 2012
Class
นานาชาติ
Date
13 - 30 พฤศจิกายน 2012
Location
Xiamen สาธารณรัฐประชาชนจีน
DOI
-
Related Link
-