Conference

Article
ผลของสภาวะอัตราการไหลและความหนืดที่มีต่อการผสมของของเหลวในเครื่องผสมเจ็ตแบบท่อแนวตั้ง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
21 - 22 ธันวาคม 2012
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-