การศึกษาลักษณะเฉพาะของการผสมเพื่อการออกแบบเครื่องผสมแบบเจ็ต

Publish Year National Conference 1
2012 exรัชนิดา ปัญจาคะ, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะอัตราการไหลและความหนืดที่มีต่อการผสมของของเหลวในเครื่องผสมเจ็ตแบบท่อแนวตั้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4, 21 - 22 ธันวาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย