Conference

การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 8
ชาติ
15 - 16 มีนาคม 2012
อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203584 ชื่อวิชา Logistics for Transportation Engineer,1 พ.ย. 2012 - 30 เม.ย. 2013