Conference

Article
การจัดทำแบบจำลองความเสี่ยงของโครงข่ายคมนาคมในภาวะวิกฤต
Conference
การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
15 - 16 มีนาคม 2012
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203584 ชื่อวิชา Logistics for Transportation Engineer,1 พ.ย. 2012 - 30 เม.ย. 2013