Conference

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาการทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Effect of Climate Change, CO2 Fertilization, and Crop Production Technology on Crop Yields and Its Economic Implications on Market Outcomes and Welfare Distribution,7 ธ.ค. 2012 - 7 ธ.ค. 2012