Conference

Article
ผลของการลดการไถพรวนร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน และการกักเก็บคาร์บอนในดิน
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพด ข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012
Location
กำแงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-