การจัดการการเพาะปลูกและการนำของเหลือใช้จากการเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน

Sub Project

Publish Year National Conference 3
2012 exทิพย์วัลย์ ดวงพาเพ็ง, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการลดการไถพรวนร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน และการกักเก็บคาร์บอนในดิน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพด ข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2010 exปวีณ์สุดา รามนัฏ, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิไล เสาธงน้อย, inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการจัดการฟางในการปลูกข้าวต่อการหมุนเวียนคาร์บอนในดิน: กรณีศึกษาดินชุดกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก , 20 สิงหาคม 2010, นนทบุรี ประเทศไทย
2010 exนางสาววิไล เสาธงน้อย, exนางสาวปวีณ์สุดา รามนัฎ, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว: กรณีศึกษาข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยง และโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก , 20 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย