Conference

Article
สมบัติของดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ปูนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
Conference
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ISBN: 9786162780110)
Class
ชาติ
Date
9 - 11 พฤษภาคม 2012
Location
อ.เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-