Conference

การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4
ชาติ
19 - 20 กรกฎาคม 2012
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-