Conference

Article
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้
Conference
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554(Thailand Research Symposium 2011)
Class
ชาติ
Date
29 สิงหาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
*.*
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษาเพื่อการส่งเสริมนิสิตในการพัฒนาตนเองในการเรียน

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันการผลิตครู,สถานศึกษา การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการเผยแพร่แนวทางการจัดกิจกรรมการเีรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา,22 พ.ย. 2011 - 30 พ.ย. 2012